Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước

Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước

Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 2
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 3
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 4
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 5
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 6
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 7
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 8
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 9
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 10
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 11
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 12
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 13
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 14
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 15
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 16
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 17
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 18
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 19
Nông dân vật lộn với khô hạn, thiếu nước ảnh 20

NGỌC OAI - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác