Lập kế hoạch đầu tư công 2016

Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) vừa gửi văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.

4 nguyên tắc chung

Lập kế hoạch đầu tư công 2016 ảnh 1 
Về nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016, Bộ KH-ĐT nêu rõ, trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; căn cứ những đặc điểm, điều kiện thực tế trong từng ngành, từng địa phương để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư và lập kế hoạch theo các tiêu chí, nguyên tắc: Việc phân bổ vốn đầu tư từ NSNN năm 2016 cho các dự án phải quán triệt nguyên tắc chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền.

Cụ thể phải đảm bảo 4 nguyên tắc sau: Thứ nhất, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền.

Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2016 với việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thứ hai, xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2016.

Thứ ba, việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5-8-2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30-4-2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29-5-2015 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016. Thứ tư, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016 được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020.

Ưu tiên bố trí vốn cho PPP

Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện theo đúng thứ tự ưu tiên tại Thông báo 63 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể ưu tiên đầu tư bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, bao gồm các dự án chuyển tiếp và dự án sẽ thực hiện trong 5 năm tới.

Riêng đối với danh mục các dự án ODA đưa vào cân đối NSNN, chỉ đưa vào danh mục chương trình, dự án và dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch vốn ODA nguồn NSNN năm 2016 đối với các chương trình, dự án ký kết hiệp định hoặc có cam kết với nhà tài trợ trong năm 2015 và dự kiến ký kết 6 tháng đầu năm 2016.

Bên cạnh đó ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước; đồng thời ưu tiên bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31-12-2015, nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp của giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020. Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và cân đối được nguồn vốn.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới cho các dự án thực sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện: nằm trong quy hoạch đã được duyệt, đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; có quyết định phê duyệt dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công tính đến ngày 31-10-2015.

Về lập kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2016, Bộ KH-ĐT nêu rõ bố trí số vốn TPCP còn lại cho các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong giai đoạn 2012-2015 và bổ sung vốn TPCP trong giai đoạn 2014-2016; trong đó phải bố trí đủ nguồn để thu hồi các khoản vốn TPCP đã ứng trước.

Đồng thời, sử dụng nguồn vốn NSNN, các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vốn cho các dự án sử dụng vốn TPCP triển khai dở dang nhưng chưa được bố trí đủ vốn, bảo đảm thực hiện dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, nâng cao hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo kế hoạch, trước ngày 20-9-2015, Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm 2016 trình Thủ tướng Chính phủ. Sau đó 1 tháng (trước ngày 20-10-2015), Bộ KH-ĐT thông báo cho các bộ, ngành trung ương và các địa phương dự kiến tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN trung hạn 5 năm 2016-2020 và năm 2016 theo ngành, lĩnh vực, chương trình; dự kiến kế hoạch vốn TPCP năm 2016 để phân bổ chi tiết cho các dự án cụ thể.

Trước ngày 30-11-2015, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Bộ KH-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và TPCP năm 2016.

Vân Trang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ