HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

Tìm giải pháp giải quyết các vấn đề cấp bách

LTS: Từ ngày 26-12 đến 31-12, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; thảo luận, cho ý kiến về đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Tìm giải pháp giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh 1

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong 3 khâu đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua.

Lần này, Hội nghị Trung ương bàn và quyết định vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng là để cụ thể hóa, đưa vào cuộc sống một chủ trương rất quan trọng của Đảng.

Đề án đề cập toàn diện cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, bao gồm 10 lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng thông tin, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, hạ tầng giáo dục - đào tạo, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, thể thao; trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực là: Hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và hạ tầng đô thị.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến về phạm vi các vấn đề; phân tích, đánh giá chính xác thực trạng tình hình kết cấu hạ tầng và công tác xây dựng kết cấu hạ tầng thời gian qua; dự báo bối cảnh, yêu cầu đặt ra cho sự phát triển, nêu rõ những thuận lợi, cơ hội và những khó khăn, thách thức, nhất là những mâu thuẫn lớn đang đặt ra phải giải quyết.

Trên cơ sở đó, Trung ương xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển cho thời gian tới theo tư tưởng chỉ đạo của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu.

Căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng chung của cả nước để định hướng phát triển, xây dựng cho từng vùng: vùng động lực phát triển, vùng đô thị và nông thôn; vùng công nghiệp, dịch vụ, vùng nông nghiệp, các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, thống nhất về chủ trương và giải pháp tập trung ưu tiên đầu tư đối với một số dự án, công trình lớn, đặc biệt quan trọng, có sức lan tỏa, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm chậm nhất vào năm 2020.

Về chính sách, cơ chế và giải pháp, cần chú trọng các vấn đề có tính đột phá, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, cả trong nước và nước ngoài; khắc phục cho được tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát, hiệu quả thấp.

Đối với từng lĩnh vực kết cấu hạ tầng cụ thể, ngoài các chính sách, cơ chế và giải pháp chung, cần nghiên cứu xác định trong các quy hoạch ngành, các chính sách, cơ chế, giải pháp riêng.

Tập trung vào các nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch; huy động và sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là đất đai, lao động và nội lực hiện có; về phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước; đa dạng hóa hình thức đầu tư, đẩy mạnh thu hút sự tham gia của nhân dân, khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng…

Tạo những chuyển biến công tác xây dựng Đảng

Về đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, Hội nghị lần thứ tư cần thảo luận, ra nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay”.

Căn cứ vào nhận định trong văn kiện Đại hội XI và thực tế tình hình trong nước, thế giới có những diễn biến mới, Bộ Chính trị kiến nghị Trung ương chọn 3 vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị cần đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, không phiến diện; đi sâu phân tích, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu; trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp.

T.PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất