Tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Với những chỉ đạo cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế phải hoàn thành nhiều đề án quan trọng trong năm 2014.

Hoàn thiện chính sách pháp luật thuế

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế ảnh 1
Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng về cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế như: Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; Duy trì hoạt động đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp qua đó trao đổi tháo gỡ các khó khăn vướng mắc...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn phát sinh một số hạn chế, tồn tại từ phía cơ quan, cán bộ công chức thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Để tăng cường kỷ cương kỷ luật trong công tác quản lý thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế tiến hành ngay việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bố trí vào chương trình kế hoạch việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật. Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về thuế TNDN theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính đã được phê duyệt.

Đồng thời, phải tổ chức nắm bắt tình hình tổng kết đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, vừa tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, vừa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Thứ hai, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện một số quy trình nghiệp vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến người nộp thuế. Cụ thể, nghiên cứu, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, trách nhiệm của công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh. Trên cơ sở đó, dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tổ chức (hoàn thành trước 31-12-2014) và hộ, cá nhân kinh doanh (hoàn thành trước 30-9-2014).

Đồng thời, xây dựng quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế (hoàn thành trước 30-6-2014); Sửa đổi và ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán (hoàn thành trước 30-8-2014); Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân có nhà cho thuê (hoàn thành trước 30-7-2014).

Bộ trưởng cũng yêu cầu xây dựng và ban hành Quy trình bán hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân có nhà cho thuê, yêu cầu hoàn thành trước 30-8-2014.

“Chốt” thời gian hoàn thành nhiều đề án quan trọng

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu xây dựng Đề án quản trị công việc đối với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Về nguyên tắc, quản trị công việc cần đảm bảo tính tập trung, thống nhất, chủ động cập nhật, đầy đủ, chính xác. Trong đó, cần nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản trị, chế độ báo cáo tự động, chế độ nhắc nhở cảnh báo, chế độ giải quyết đối với những công việc còn tồn tại và quản trị hồ sơ theo nội dung công việc. Nội dung này phải hoàn thành trước 30-9-2014.

Đối với Đề án quản trị công việc của hệ thống thuế, yêu cầu hoàn thành trước 31-12-2014. Nguyên tắc phải đảm bảo tập trung, thống nhất, tự động cập nhật, đầy đủ, chính xác. Trong đó, phải làm rõ được kết quả thực hiện, số tồn nợ của một số công việc: giải quyết vướng mắc phát sinh; giải quyết các hồ sơ khiếu nại; giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế; số tờ khai doanh nghiệp nộp trong kỳ so với số doanh nghiệp đăng ký cấp mã số thuế đang hoạt động. Thực hiện chế độ công khai trên trang tin điện tử Tổng cục Thuế số lượng và nội dung những văn bản đề nghị hướng dẫn giải quyết của người nộp thuế; nội dung các văn bản trả lời của cơ quan thuế các cấp. Đồng thời, phải đảm bảo xây dựng các chế độ báo cáo tự động, chế độ nhắc nhở giải quyết và chế tài đối với những tồn tại.

Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế, phải hoàn thành trước 30-9-2014. Trong đó xác định rõ đối tượng tham gia đánh giá; thời gian, chu kỳ thực hiện đánh giá; các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo được khả năng lượng hóa về tính đầy đủ, minh bạch, phù hợp của chính sách; về năng lực phục vụ của cán bộ công chức thuế; về mức độ đảm bảo cơ sở vật chất của cơ quan thuế.

Đặc biệt, Bộ trưởng chỉ đạo phải xây dựng và ban hành chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu của cơ quan thuế trên cơ sở các chỉ tiêu đánh giá hàng năm như: Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người nộp thuế khai thuế và tỷ lệ nợ đọng thuế so với số thuế thực thu hàng năm; Chỉ tiêu thực hiện giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết các văn bản vướng mắc đề nghị xử lý của người nộp thuế; Chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị…

Việc đánh giá thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thuế các cấp định kỳ hàng năm trước ngày 31-1 năm sau và thực hiện công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế.

Chỉ thị được cho là biện pháp mạnh của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong nỗ lực hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính thuế để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Bộ trưởng cũng nhiều lần yêu cầu phải tiếp tục tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính thuế, hạn chế tối đa những tồn tại từ phía cơ quan, cán bộ công chức thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

(HQ Online)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất