6 tháng: Thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 29.500 tỷ đồng

(ĐTTCO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của ngành thanh tra. 

6 tháng: Thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 29.500 tỷ đồng

Phát hiện vi phạm hơn 29.500 tỷ đồng 

Sáu tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 3.847 cuộc thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm 29.510 tỷ đồng, 4.978 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 19.521 tỷ đồng và 4.676 ha đất, trong đó đã thu hồi 5.536 tỷ đồng. 

Qua thanh tra, ngành đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 724 tập thể, 22 cá nhân; ban hành 82.074 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 49 vụ, 113 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. 

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.875 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi và xử lý khác 237 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 56%), 262 ha đất (đạt tỷ lệ 28%); xử lý hành chính 242 tổ chức, 545 cá nhân; khởi tố 7 vụ, 18 đối tượng. 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp gần 197.700 lượt công dân (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016) với trên 125.500 vụ việc (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016), có 2.716 đoàn đông người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016). Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại quyền lợi cho 750 công dân số tiền 32 tỷ đồng, 4 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 142 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ, 3 đối tượng. 

Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 đạt 99,8% so với số người phải kê khai. Nhiều bộ, ngành, địa phương có số người đã kê khai đạt 100%; kết quả công khai đạt 99,8%. 

Ngành đã phát hiện 47 vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Có 1 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; xử lý kỷ luật 4 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 3 người vi phạm phát hiện từ kỳ trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho rằng việc chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành còn thiếu quyết liệt, tình hình tham nhũng chưa được đẩy lùi, còn phức tạp, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai chưa tích cực và chưa phát huy hiệu quả thực tế. 

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít; công tác phối hợp nắm bắt, nhận định tình hình, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng đôi khi còn thiếu chủ động. Việc nắm bắt tình hình để tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng chưa hiệu quả; việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát hiện hành vi tham nhũng còn lúng túng và nhiều vướng mắc. 

Không thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp quá 1 lần/năm 

Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ đã có kế hoạch về phối hợp xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm theo quy định của pháp luật, đồng thời không để xảy ra kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp quá 1 lần/năm. 

Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương khi xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải chi tiết, cụ thể về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Kế hoạch thanh tra phải theo đúng định hướng trong chương trình thanh tra, đúng thẩm quyền pháp luật quy định. Nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao cho cơ quan thanh tra. 

Sáu tháng cuối năm 2017, toàn ngành thanh tra sẽ tăng cường phối hợp xử lý chồng chéo khi xây dựng kế hoạch thanh tra ở Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành. 

Thanh tra bộ, ngành chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; gửi dự thảo kế hoạch về Thanh tra Chính phủ trước ngày 5/10 để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ tiến hành rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và có ý kiến bằng văn bản với thanh tra bộ, ngành trước ngày 10/11 về dự thảo kế hoạch thanh tra. 

Trên cơ sở ý kiến của Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành điều chỉnh dự thảo, trình bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trước ngày 15/11 để xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp xử lý chồng chéo khi xây dựng kế hoạch thanh tra ở địa phương; phối hợp xây dựng kế hoạch và xử lý chồng chéo giữa kế hoạch thanh tra với kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 

Không để phát sinh điểm nóng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ với những khó khăn vất vả và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của ngành thanh tra trong 6 tháng đầu năm. Với sự đoàn kết, nhất trí, không ngừng phấn đấu vươn lên, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của ngành thanh tra trong công tác, nhiệm vụ, trong đó, việc kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi đất còn thấp. Hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, đạt tỷ lệ thấp; có vụ việc còn thiếu chính xác, khách quan gây bức xúc, kéo dài. 

Tình hình khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, phát sinh một số điểm nóng. Tổ chức, bộ máy thanh tra còn bất cập, chưa phát huy được vai trò trong quản lý nhà nước về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; trình độ, năng lực, kỹ năng của một bộ phận cán bộ thanh tra ở một số nơi còn yếu; đạo đức, tác phong, phát ngôn cần được quan tâm hơn. 

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017, Phó Thủ tướng lưu ý toàn ngành cần triển khai tốt Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp với tinh thần Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. 

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành thanh tra cần tăng cường phối hợp trong ngành, với các ngành liên quan, coi đây là biện pháp quan trọng để tạo được sự đồng thuận trong xã hội, nhất là khi kết luận và kiến nghị các biện pháp xử lý các cuộc thanh tra lớn, vụ việc phức tạp, bức xúc trong xã hội," Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Phó Thủ tướng đề nghị ngành thanh tra triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tăng cường cơ sở vật chất, chú ý bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật. Ngành tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, có lý có tình, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; không để công dân bức xúc, phát sinh điểm nóng.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một phút lơ là  thổi bay thành quả chống dịch

Một phút lơ là thổi bay thành quả chống dịch

(ĐTTCO)-Số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày và có những diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh và thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM đang cân nhắc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta có vẻ như đang tiến đến gần việc phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 một lần nữa.