Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012 INTRESCO

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2012 INTRESCO ảnh 1 

-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT  AND  TRADING  OF  REAL   ESTATE   JSC
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

 

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ                                                   TPHCM, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 25/06/2010;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 26/04/2012.

    Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Hội trường T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 26/04/2012 với 116 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 44.748.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

    Sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và phương hướng hoạt động  sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

    Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu                           :     198,736 tỷ đồng – đạt 24,04% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế                        : lỗ 137,355 tỷ đồng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu                           :     448,001 tỷ đồng

- Lợi nhuận                            :       34,6 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết  100%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

    Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

    Lợi nhuận sau thuế năm 2011: Công ty lỗ 137.355.898.885 đồng. Do đó, Công ty không chia cổ tức và trích lập các quỹ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2011: Năm 2011 Công ty lỗ 137.355.898.885 đồng. Do đó, Công ty sẽ không chi thù lao HĐQT và BKS.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2012: Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tỷ lệ chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,78%.

 Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 99,70%.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty Price WaterHouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015):
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015). Ông Lê Quang Sơn đã trúng cử với số phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.                   

Điều 11. Điều khoản thi hành.

    Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH N

                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                         (Đã ký)

        NGUYỄN THÚC QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch - Đô thị

Không gian sống