TPHCMP: Năm 2018 đào tạo, bồi dưỡng trên 7.200 lượt doanh nhân

(ĐTTCO) - UBND TPHCM đã phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của TP năm 2018. 

TPHCMP: Năm 2018 đào tạo, bồi dưỡng trên 7.200 lượt doanh nhân

Kế hoạch nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nhận thức chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp các ngành kinh tế trọng yếu, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng; xây dựng đội ngũ doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp có trình độ quốc tế, có năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp thích ứng với môi trường liên kết và hợp tác toàn cầu.
Cụ thể, trong năm 2018 TP dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trên 7.200 lượt học viên, gồm các lớp: khởi sự doanh nghiệp (khoảng 3.000 lượt học viên, tập trung vào nhóm đối tượng trẻ); quản trị doanh nghiệp (khoảng 3.000 lượt học viên, tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh) và đào tạo chuyên ngành (khoảng 1.200 lượt học viên).


Bình Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất