Đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

(ĐTTCO)-Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đề nghị xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu rõ: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách. Tiếp tục hiện đại hoá quản lý bảo hiểm xã hội, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp”. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 với mục tiêu hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Như vậy, căn cứ vào các định hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết số 17/NQ-CP nêu trên; để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cải cách hành chính tiến đến Chính phủ số, Chính phủ điện tử thì việc việc xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là thực sự cần thiết.

Nội dung của chính sách và giải pháp thực hiện

Theo đề án, nội dung của chính sách gồm: Quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; quy định việc khai thác, sử dụng, chia sẻ và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; quy định việc quản lý nhà nước cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Về giải pháp thực hiện, đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, dự thảo Nghị định quy định các nội dung liên quan đến thu thập các thông tin trong cơ sở dữ liệu; việc cập nhật thông tin cũng như duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Đối với việc khai thác, sử dụng, chia sẻ và kết nối, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về các đối tượng, phạm vi được khai thác và sử dụng; quy định việc kết nối chia sẻ phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

Đối với việc quản lý nhà nước, dự thảo Nghị định dành một chương để quy định cụ thể về trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý đối với cơ sở dữ liệu; đồng thời quy định trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng được một số các cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nghiệp vụ chuyên ngành như Cơ sở dữ liệu Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu đơn vị tham gia và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cơ sở dữ liệu người hưởng hàng tháng; Cơ sở dữ liệu thuốc, hoạt chất và vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong danh mục được thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu hồ sơ thanh toán và giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là những cơ sở dữ liệu có tính chất nền tảng cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất