Cơ chế mới cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011, thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26-6-2007 về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Nghị định quy định rõ các DN phải đảm bảo đủ 2 điều kiện là không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ và còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính, đánh giá lại giá trị DN. Đối với các DN thuộc diện cổ phần hóa đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị DN thực tế thấp hơn các khoản phải trả nhưng có khả năng khôi phục sản xuất, có thể tiếp tục duy trì việc làm cho người lao động thì quy định rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa chỉ đạo DN phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ của DN xây dựng phương án tái cơ cấu DN trong thời hạn 3 tháng; trường hợp phương án tái cơ cấu DN không khả thi và hiệu quả thì chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.
Đối với quy định bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tham gia tái cơ cấu lại DN, Nghị định mới đã điều chỉnh mở rộng thêm cơ chế bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trước cuộc đấu giá công khai, giá bán là giá thoả thuận hoặc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược với nhau nhưng không thấp hơn giá khởi điểm đã được duyệt.
Trường hợp thực hiện bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược sau khi bán đấu giá công khai ra công chúng như cơ chế hiện nay thì Nghị định đã điều chỉnh giá bán là giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.
Về xử lý tài chính trước khi định giá  DN cổ phần, để khắc phục những bất cập trong quá trình cổ phần hóa thời gian qua, Nghị định đã bổ sung quy định các tài sản không được phép loại trừ khỏi giá trị DN gồm: tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc mà DN có sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp; các tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải mới đầu tư đưa vào sử dụng trong thời hạn 5 năm hoặc có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 50% nguyên giá của tài sản trở lên.
Về xử  lý tài chính ở thời điểm DN chính thức chuyển thành công ty cổ phần, Nghị định đã bổ sung quy định tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hoá được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, khi lập báo cáo tài chính để bàn giao từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, doanh nghiệp thực hiện định giá lại các khoản đầu tư chứng khoán (nếu có) đã xác định trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; tổng giá trị các khoản đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì doanh nghiệp được hạch toán vào kết quả kinh doanh theo quy định pháp luật.
Về xác định giá đất trong giá trị DN, Nghị định đã hướng dẫn cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai. Theo đó, DN có trách nhiệm rà soát, xây dựng và gửi phương án sử dụng toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng gửi đến lấy ý kiến UBND cấp tỉnh trên địa bàn trước khi thực hiện xác định giá trị DN. 
DN được lựa chọn hình thức thuê đất hoặc giao đất theo quy định của Luật Đất đai. Trong thời hạn 30 ngày, các địa phương phải có ý kiến chính thức đối với lô đất DN tiếp tục sử dụng sau cổ phần hoá, giá đất để  xác định giá trị đất trong giá trị DN và hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai trước khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần.
Đối với diện tích đất DN được giao tiếp tục sử dụng phù hợp với quy hoạch của địa phương thì phải tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN với giá đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.
Khi thực hiện giao đất, các địa phương phải rà soát, xác định chính thức nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất giao theo giá sát với giá thị trường tại thời điểm giao. DNcổ phần hóa có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước toàn bộ khoản tiền này (bao gồm cả chênh lệch với giá tạm tính - nếu có) để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.
Đối với diện tích đất DN được thuê tiếp tục sử dụng, phải trả tiền thuê đất theo quy định của chính sách phát luật về đất đai. Không tính tiền thuê đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý của đất thuê vào giá trị DN.
Về áp dụng kiểm toán nhà  nước, để tăng cường giám sát, chống thất thoát vốn và tài sản nhà nước, Nghị định đã bổ sung quy định việc áp dụng Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán lại kết quả định giá và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi công bố giá trị DN.
Nghị định cũng quy định trong trường hợp cổ phần bán không hết, DN được tổ chức chào công khai bán tiếp cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Giá bán theo phương thức thỏa thuận là giá bán thương thảo trực tiếp với từng nhà đầu tư đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá khởi điểm hoặc không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.

(BTC)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khi các đại gia ... bán cà phê

Khi các đại gia ... bán cà phê

(ĐTTCO) - Chuỗi cà phê bình dân thời gian gần đây đang trở nên sôi động khi có sự tham gia của nhiều thương hiệu mới, trong đó đáng chú ý là chuỗi Ông Bầu (của 3 đại gia Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Trần Thanh Hải). Vì sao các đại gia lại quan tâm đến thị trường này? Liệu đây có phải cuộc dạo chơi của những đại gia muốn làm thương hiệu?