Doanh nghiệp nhỏ dễ bị tổn thương nhất trong khủng hoảng.

Vì sao doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ ít?

(ĐTTCO) - Trong khi ở nhiều quốc gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là trọng tâm của các chính sách hỗ trợ, thì theo một nghiên cứu mới của OECD, Việt Nam thực hiện 5/18 chính sách trong 4 nhóm chính sách lớn. Vì sao các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam ít được hỗ trợ trong năm vừa qua?