CTCP Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán

(ĐTTCO)-CTCP Quốc tế Hoàng Gia công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31-12-2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi.

Báo cáo tài chính chuyển đổi này đã được Ban Giám đốc Công ty lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và quy định về chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam của Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 như trình bày tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất