Công ty có nợ quá hạn không được mua CP quỹ

Công ty có nợ quá hạn không được mua CP quỹ ảnh 1

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn, công ty phải có đủ nguồn để thực hiện từ LNST chưa phân phối có xác nhận của kiểm toán.

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 130 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2012, thay thế thông tư số 18/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Về điều kiện mua lại cổ phiếu, Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 58/2012, bao gồm:

· Nếu mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông/tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành phải có quyết định của ĐHĐCĐ thông qua

· Nếu mua lại dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông thì phải có quyết định của HĐQT thông qua trong mỗi 12 tháng

· Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu (từ thặng dư vốn cổ phần/LNST chưa phân phối/Quỹ đầu tư phát triển..)

· Phương án mua lại cổ phiếu nêu rõ thời gian, xác định giá, có CTCK chỉ định thực hiện giao dịch

· Nếu việc mua cổ phiếu quỹ dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% tổng số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên phải chào mua công khai

Các trường hợp không được mua lại cổ phiếu quỹ được quy định tại Khoản 1 điều 38 Nghị định 58 như:

· Công ty đang có nợ quá hạn căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm hoặc báo cáo tài chính soát xét bán niên gần nhất.

· Đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn

· Đang là đối tượng chào mua công khai

· Đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu trong vòng 6 tháng (trừ trường hợp mua cổ phiếu lẻ, CTCK mua lại cổ phiếu của mình để sửa lỗi giao dịch).

Có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. Trường hợp công ty là công ty mẹ phải đảm bảo đủ nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

Về điều kiện bán cổ phiếu quỹ, ngoài việc Công ty bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ, việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn đối ứng từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán từ các nguồn theo quy định.

Việc bán cổ phiếu quỹ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn, công ty phải có đủ nguồn để thực hiện từ LNST chưa phân phối có xác nhận của kiểm toán.

Về việc phát hành cổ phiếu ESOP, tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty.

(Theo TTVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vốn ngoại quay lại, nhưng đi đường vòng

Vốn ngoại quay lại, nhưng đi đường vòng

(ĐTTCO)-Ở thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra nhận định chính xác thời điểm vốn ngoại quay trở lại với thị trường. Tuy nhiên có điều gần như chắc chắn, nếu khối ngoại quay lại các quỹ ETF sẽ là lựa chọn hàng đầu của dòng vốn này.