Công bố 8 giải pháp tháo gỡ khó khăn TTCK

UBCKNN sẽ xem xét nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng biên độ giao dịch, nới tỷ lệ margin.

Công bố 8 giải pháp tháo gỡ khó khăn TTCK ảnh 1

Sáng 9-1-2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tổ chức "Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2013", trong đó nêu 8 giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho thị trường chứng khoán:

Thứ nhất, kiến nghị không đưa chứng khoán vào nhóm phi sản xuất để thể hiện quan điểm nhìn nhận thị trường chứng khoán đúng bản chất hơn và thể hiện sự quan tâm hơn đến thị trường chứng khoán.

Thứ hai, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp:

Xem xét tháo gỡ khó khăn cho việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá trên cơ sở ý kiến của Đại hội cổ đông về giá phát hành dưới mệnh giá, đồng thời doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các điều kiện phát hành ra công chúng và một số điều kiện quy định khác.

Xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp trong vấn đề huy động vốn qua phát hành trái phiếu; sớm xây dựng tổ chức định mức tín nhiệm, triển khai sản phẩm quỹ hưu trí và các sản phẩm mới về trái phiếu.

Thứ ba, giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài:

Xem lại khái niệm nhà đầu tư nước ngoài theo hướng khuyến khích hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài

Trước mắt kiến nghị cho phép thí điểm một số loại hình công ty niêm yết cho phép nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ 49%, ngoại trừ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thí điểm thực hiện phân loại danh mục ngành nghề đối với một số loại hình công ty niêm yết, trên cơ sở đó cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49%, tập trung đối với các doanh nghiệp trong các ngành nghề không cần nắm giữ theo quy định hiện hành.

Xem xét cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 49% đến 100% trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng không thực sự cần thiết phải nắm giữ.

Thứ tư, giải pháp về thuế:

Kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục kéo dài việc miễn giảm về thuế đối với lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân áp dụng cho năm 2013.

Nhằm triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và thu hút vốn nước ngoài, có kiến nghị ưu đãi thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư mới (quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản), công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển loại hình đầu tư có tổ chức, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ 5, giải pháp về thanh khoản

Trên cơ sở thông lệ quốc tế khi điều kiện thị trường khó khăn thì tỷ lệ cho vay ký quỹ cũng được nới, do vậy sẽ xem xét nới tỷ lệ margin lên 50/50.

Sớm thực hiện mở rộng biên độ giao dịch trên 2 sàn nhằm tạo tâm lý thuận lợi và góp phần tăng thanh khoản.

Xem xét miễn giảm phí lưu ký (khoảng 20%) cho năm 2013.

Thứ sáu, giải pháp về cổ phần hóa

Tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tổ chức co nhu cầu đầu tư lâu dài; xây dựng cơ chế chào bán theo nhiều phương thức linh hoạt. Xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể, công bố công khai.

Thứ bảy, triển khai các sản phẩm mới:

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về thuế, hệ thống giao dịch, chế độ tài chính, kế toán nhằm thúc đẩy các loại hình quỹ mới như quỹ mở, quỹ ETF, quỹ bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí nhằm thu hút đầu tư và tăng thanh khoản, tăng sức cầu.

Thứ tám, tăng cường và nâng cao công tác kế toán - kiểm toán:

Triển khai việc áp dụng 37 chuẩn mực kế toán trong năm 2013.

Áp dụng các quy định mới về xử lý chênh lệch tỷ giá, xây dựng cơ chế trích lập dự phòng.

Hoàn thiện các quy định về kế toán đối với quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

BigTech: Mở hay đóng phải rõ ràng

BigTech: Mở hay đóng phải rõ ràng

(ĐTTCO) - Hiện nay, các đại gia công nghệ (BigTech) đang có xu hướng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài chính. Các BigTech đã tiến hành thâm nhập thị trường tài chính toàn cầu với các lĩnh vực chính là thanh toán, tín dụng và bảo hiểm.