Chính thức ban hành giao dịch ký quỹ

Ngày 30-8, UBCKNN công bố hướng dẫn thực hiện việc giao dịch ký quỹ chứng khoán (margin). Trong đó, tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì do CTCK quy định nhưng không được thấp hơn lần lượt là 60% và 40%.

Chính thức ban hành giao dịch ký quỹ ảnh 1

Như vậy, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ tối thiểu 60% chứng khoán khi giao dịch lần đầu và các lần tiếp theo tỷ lệ tối thiểu đợc giảm xuống 40%. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, UBCK có thể điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ.

CTCK phải xác định tỷ lệ ký quỹ duy trì của từng khách hàng vào cuối ngày giao dịch. Giá của chứng khoán ký quỹ là giá đóng cửa (HOSE) và giá giao dịch bình quân trong ngày đối với HNX.

Những điểm cần lưu ý khi mở tài khoản margin

1. Tài khoản giao dịch ký quỹ tách biệt hoàn toàn với tài khoản giao dịch thông thường.

2. Phải ký quỹ tối thiểu 10 triệu đồng cho tài khoản giao dịch ký quỹ, mức cụ thể do CTCK quy định.

3. Chỉ được sử dụng tiền mặt, chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ để làm tài sản thế chấp.

4. Phải thanh toán tiền lãi trên khoản dư nợ ký quỹ theo các hình thức cụ thể đã thỏa thuận.

5. Chỉ được rút tiền trên tài khoản giao dịch ký quỹ sau khi thanh toán hết các khoản nợ hoặc khi trên tài khoản giao dịch ký quỹ có tiền. Sau khi rút vẫn phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ ban đầu.

6. Tiền và chứng khoán, cổ phiếu thưởng, cổ tức và quyền mua phát sinh từ các chứng khoán trên tài khoản giao dịch ký quỹ là tài sản của nhà đầu tư.

7. Không được mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại CTCK có liên quan: Là cổ đông lớn, thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và những người có liên quan đến CTCK. Đối tượng là pháp nhân đang trong tình trạng giải thể, phá sản the; các đối tượng vi phạm hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ cũng không được thực hiện giao dịch.

8. Phiếu lệnh giao dịch ký quỹ phải được phân biệt với các loại phiếu lệnh giao dịch chứng khoán thông thường, phải bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến khách hàng và được khách hàng xác nhận. Việc giao dịch ký quỹ bằng hình thức giao dịch điện tử phải tuân thủ quy định của Quy chế này và các quy định liên quan về giao dịch điện tử. Phiếu lệnh giao dịch ký quỹ là phụ lục không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ.

9. CTCK có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ cho khách hàng về những quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán trong tài khoản giao dịch ký quỹ; gửi bảng sao kê tài khoản giao dịch ký quỹ theo phương thức và thời gian đã thoả thuận.

Quy định về lãi suất vay để giao dịch margin

Lãi suất vay giao dịch ký quỹ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa CTCK và khách hàng. Tiền lãi vay được tính từ thời điểm CTCK giải ngân thanh toán giao dịch ký quỹ cho khách hàng tới khi khách hàng thực hiện tất toán khoản vay.

Các trường hợp không được vay để giao dịch margin

1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ do chính CTCK bảo lãnh phát hành trong vòng 6 tháng tính từ khi hoàn tất đợt phát hành.

2. Cổ phiếu của công ty niêm yết sở hữu từ 50% trở lên vốn điều lệ của CTCK và đối với cổ phiếu của công ty niêm yết do CTCK sở hữu từ 50% trở lên vốn điều lệ.

3. Cổ phiếu của chính CTCK phát hành.

4. NĐT không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

5. Chứng khoán không còn nằm trong danh sách được phép giao dịch ký quỹ sẽ không được thực hiện cho vay mới và không được tính chứng khoán này làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay mới.

Quy định về ký quỹ bổ sung

Khi tỷ lệ ký quỹ giảm xuống thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, CTCK sẽ phát hành lệnh gọi ký quỹ bổ sung. Nhà đầu tư cần bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì trong vòng không quá 3 ngày làm việc (Mức cụ thể do CTCK quy định). Việc bổ sung tài sản thế chấp được thực hiện dưới các hình thức sau:

1. Bằng chứng khoán: Giá trị chứng khoán ký quỹ bổ sung được tính theo công thức sau:

Chính thức ban hành giao dịch ký quỹ ảnh 2

2. Bằng tiền: Được xác định theo công thức sau:

Chính thức ban hành giao dịch ký quỹ ảnh 3

Quy định về giải chấp

1. CTCK phải bán chứng khoán thế chấp khi khách hàng không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ tài sản thế chấp trong thời hạn quy định. CTCK được thực hiện bán giải chấp một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán ký quỹ.

Trước khi thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ, CTCK có trách nhiệm thông báo và gửi cho khách hàng bảng sao kê kết quả giao dịch bán giải chấp chứng khoán ký quỹ.

2. Trường hợp giải chấp toàn bộ chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng hoặc khi thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung: Khách hàng chỉ được rút phần tiền còn lại (nếu có) từ số tiền bán chứng khoán trên tài khoản giao dịch ký quỹ sau khi đã khấu trừ dư nợ ký quỹ.

3. Trường hợp tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ sau khi bán giải chấp không đủ bù đắp dư nợ ký quỹ, và khách hàng không thực hiện việc thanh toán phần nợ vay còn lại: CTCK thu hồi nợ theo phương thức thỏa thuận trong Hợp đồng.

Các loại cổ phiếu không được giao dịch margin

Tất cả cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết giao dịch tại SGDCK (trừ UPCOM) được giao dịch ký quỹ, ngoại trừ các trường hợp sau:

1. Niêm yết dưới 6 tháng tính đến thời điểm công bố danh sách; cổ phiếu chuyển sàn được tính tổng thời gian niêm yết ở cả hai SGDCK.

2. Đang bị tạm ngừng giao dịch, cảnh báo, hủy niêm yết, kiểm soát.

3. Công ty có kết quả kinh doanh lỗ căn cứ trên BCTC gần nhất đã kiểm toán hoặc soát xét đối với cổ phiếu; có tối thiểu 1 tháng có NAV/ccq nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét (trong 3 tháng liên tiếp tính đến thời điểm được lựa chọn để giao dịch ký quỹ) đối với quỹ đầu tư đại chúng.

SGDCK sẽ có trách nhiệm công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Điều kiện để CTCK áp dụng nghiệp vụ margin

Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ phải đáp ứng 6 điều kiện sau đây:

1. Được cấp phép thành lập và hoạt động; được cấp phép hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán; là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

2. Không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ (theo BCTC kiểm toán gần nhất nhưng không quá 6 tháng đến thời điểm nộp báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ).

3. Tỷ lệ Tổng nợ/VCSH không vượt quá 6 lần.

4. Tỷ lệ vốn khả dụng (Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010) lớn hơn 150% trong 3 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ.

5. Có hệ thống giao dịch phục vụ giao dịch ký quỹ, giám sát tài khoản giao dịch ký quỹ; quy trình nghiệp vụ và quy trình quản lý rủi ro cho nghiệp vụ giao dịch ký quỹ.

6. Có tối thiểu 2 nhân viên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán để thực hiện hoạt động giao dịch ký quỹ.

Hạn mức và lãi suất cho vay margin đối với CTCK

1. Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ không vượt quá 200% vốn chủ sở hữu.

2. Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đối với một loại chứng khoán không được vượt quá 10% vốn chủ sở.

3. Tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ đối với một khách hàng không được vượt quá 3% vốn chủ sở hữu.

4. Tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ không được vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của một tổ chức niêm yết.

Một số quy định khác về hạn mức như, thời hạn các khoản vay do CTCK và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 3 tháng tính từ ngày giải ngân khoản vay. CTCK có thể có thể tiếp tục gia hạn thời gian cho vay trên cơ sở văn bản đề nghị của khách hàng nhưng không quá ba 3 tháng.

(Vietstock)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thanh khoản vẫn đang dư thừa lớn trong hệ thống khi lãi suất liên ngân hàng tiếp tục chạm mức thấp kỷ lục đầu tháng 7.

Lãi suất giảm, tiền không hẳn vào chứng khoán

(ĐTTCO)-Thị trường chứng khoán (TTCK) rất nhạy cảm với lãi suất. Các TTCK toàn cầu đang trong xu thế tăng mạnh hiếm có trong lịch sử, một phần vì lãi suất quá thấp, dẫn đến khả năng vay vốn giá rẻ dễ dàng và các loại tài sản đều tăng giá khi có quá nhiều tiền mặt lưu thông. Song với TTCK Việt Nam, hiệu ứng vốn rẻ chưa hẳn đã là nguồn lực đáng kể ở thời điểm này.