Đề xuất tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

(ĐTTCO)-Ngày 30-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ ba.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

 Phiên họp nhằm thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay; đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung nghiên cứu, phát biểu nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản do Văn phòng Ban Chỉ đạo trình, thể hiện rõ chính kiến về những vấn đề quan tâm.
Trong đó, trọng tâm là việc thảo luận, cho ý kiến về mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Các ý kiến phát biểu thống nhất cho rằng dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo kế hoạch được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, cải cách tư pháp là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quá trình triển khai thực hiện đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là phải nhận thức đúng đắn về mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và có quyết tâm cao; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.
Phải tiến hành đồng bộ với việc đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp và cải cách hành chính; có lộ trình hợp lý, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; chống tư tưởng bảo thủ, cục bộ; bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, các tổ chức xã hội và nhân dân.
Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phân công, giới thiệu đúng người có đủ phẩm chất, năng lực tham gia thực hiện các hoạt động tư pháp, nhất là người đứng đầu các cơ quan tư pháp... Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình với các ý kiến về đề xuất, kiến nghị mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo Quy định số 40-QĐ/TW, ngày 19-9-2011 và Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày 13-8-2016 của Bộ Chính trị nhằm tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

BẢO MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất