Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư NSNN từ 1-11

Bộ Tài chính vừa có Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2013.

Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư NSNN từ 1-11 ảnh 1
Thông tư áp dụng đối với Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị quản lý tài chính thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo Thông tư, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án thuộc các bộ, ngành và địa phương định kỳ hằng tháng, hằng quý, cả năm là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nắm tình hình, phục vụ cho công tác chỉ đạo quản lý, điều hành vốn theo kế hoạch được giao; đồng thời là cơ sở để thực hiện việc điều hoà, điều chuyển vốn giữa các bộ, ngành và các địa phương.

Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ gồm: Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm cho các bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện các dự án trong năm kế hoạch; báo cáo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm cho các bộ, ngành và địa phương bố trí cho các dự án thực hiện trong năm kế hoạch.

Đồng thời, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm trước chưa thanh toán hết, được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán sang năm sau (năm kế hoạch) cũng phải báo cáo.

Trên cơ sở các báo cáo, Bộ Tài chính phân tích đánh giá kết quả thực hiện thanh toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ; tình hình nợ xây dựng cơ bản, kết quả thực hiện các dự án của các bộ, ngành, địa phương.

Chinhphu

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Góc chuyên gia

“Vô tư” vi phạm Luật Cạnh tranh

(ĐTTCO) - Ngày 15-11, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Luật Cạnh tranh là nền tảng vận hành của nền kinh tế thị trường và người ta cũng rất có lý khi nói rằng đó là bản Hiến pháp của kinh tế thị trường. 
 

Chính sách

105 TTHC Bộ Tài chính thực hiện qua dịch vụ bưu điện

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.